قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 

دانشجویانی که با اخذ درس معرفی به استاد فارغ التحصیل می شوند، در صورتی می توانند در ابتدا هر نیمسال یا ابتدای ترم تابستانی درس معرفی به استاد را اخذ نمایند که کلیه نمرات دوره از جمله کارآموزی و پروژه در سیستم ثبت شده باشد. در غیر این صورت انتخاب واحد آنها حتی یک درس به صورت ترم عادی از آنها ثبت نام بعمل می آید.

لذا دانشجویانی که در نیمسال تابستان پروژه و کارآموزی دارند در صورتی می توانند در نیمسال اول 97-96 دروسی را به صورت معرفی به استاد بگیرند که تا 96/6/15 نمرات  دروس پروژه و کارآموزی ثبت گردد.