قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

اسامی اساتید راهنمای پایان نامه ها در سایت مؤسسه قرار داده شده است لازم است دانشجویان مطابق دستورالعمل ارائه شده فرم تعیین استاد راهنما را تکمیل و حداکثر تا 96/05/31 به آموزش مؤسسه تحویل نمایند.