" تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399"

 

" تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399"

انتخاب واحد: دوشنبه 99/11/13 الی پنج شنبه 99/11/16

شروع کلاسها: شنبه 99/11/18

ترمیم انتخاب واحد : شنبه 99/11/25 الی دوشنبه 99/11/27

حذف اضطراری یک درس نظری: سه شنبه 400/03/04 الی پنج شنبه 400/03/06

مراجعه به سایت و تکمیل فرم ارزشیابی: شنبه 400/03/08 الی سه شنبه 400/03/11

پایان کلاسها: پنج شنبه 400/03/20

امتحانات پایان نیمسال: شنبه 400/03/22 الی پنج شنبه 04/03 /400

آخرین مهلت تحویل پایان نامه برای دفاع : 400/03/15