تکمیل کارنامه سلامت توسط دانشجویان

با توجه به ضرورت تکمیل کارنامه سلامت توسط دانشجویان لازم است کلیه دانشجویان حداکثر تا تاریخ 99/08/15 به سایت کارنامه سلامت دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth  مراجعه و اطلاعات لازم را تکمیل نمایند.بدیهی است صدور هر گونه گواهی و یا خدمات دیگر منوط به تکمیل کردن اطلاعات توسط دانشجو در سایت مذکور است.